Pravidla soutěže „Soutěžní křížovka“ o tablet v hodnotě 5.566 Kč, pohlcovač pachu LipoAir v hodnotě 95 Kč, klip na oděv v hodnotě 45 Kč

5.4.2016 18:22:00
Lipoelastic 

1) Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je LIPOELASTIC a.s., Radlická 608/2, Smíchov, 150 00 Praha 5,

IČ: 26730804, DIČ: CZ26730804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 7922 (dále jen Organizátor)

 

2) Termín soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 4. dubna 2016 do 30. května 2016, a to včetně těchto dní.

 

3) Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící" nebo „účastník soutěže").

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Organizátora, výhra se nepředá. Dále jsou ze soutěže vyloučeny jakékoli další osoby, které se podílely na organizaci této soutěže včetně lékařů a lékařského personálu, jakož i jim osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která se podílela na organizaci této soutěže, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 Občanského zákoníku. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.4) Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek v termínu konání soutěže zašle na adresu Organizátora vystřihnutou stranu 11 z občasníku Klokanoviny 2/2016 se správně vyluštěnou tajenkou křížovky společně s vyplněným formulářem. Všechna pole formuláře musí být vyplněna, není-li uvedeno jinak.

Do 10. června 2016 bude výhra odeslána poštou.

 

5) Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži se rozumí tablet Samsung Galaxy v hodnotě 5.566,- Kč, druhý vylosovaný obdrží pohlcovač pachu LipoAir v hodnotě 95 Kč a třetí vylosovaný dostane klip na oděv v hodnotě 45 Kč.

Dne 3. června 2016 budou výherci za účasti člena představenstva společnosti LIPOELASTIC a členů losovací komise vylosováni.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 

6) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 81 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a adresu výherce soutěže v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

 

7) Další ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla soutěže. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.stomicke-pomucky.cz, zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Organizátora soutěže. Tato pravidla jsou platná ode dne jejich vyhlášení, tj. od 22. března 2016 (datum ohlášení soutěže) a účinná ode dne zahájení soutěže, tj. od 4. dubna 2016.

« Zpět