PRAVIDLA SOUTĚŽE „SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA“ O TABLET SAMSUNG V HODNOTĚ 3000,- KČ, TLAKOMĚR V HODNOTĚ 1500 KČ A LIPOAIR V HODNOTĚ 95 KČ

20.12.2017 19:29:00
Lipoelastic 

1) Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Distrimed s.r.o., Český Těšín, Havlíčkova 190/12, PSČ 737 01,
IČ: 26370046, DIČ: CZ26370046, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou
C 29497 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

2) Termín soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 20. prosince 2017 do 28. února 2018, a to včetně těchto dní.

 

3) Účast v soutěži
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící" nebo „účastník soutěže").
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Organizátora, výhra se nepředá. Dále jsou ze soutěže vyloučeny jakékoli další osoby, které se podílely na organizaci této soutěže včetně lékařů a lékařského personálu, jakož i jim osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která se podílela na organizaci této soutěže, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 Občanského zákoníku. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

 

4) Princip a podmínky soutěže
Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek v termínu konání soutěže zašle na adresu Organizátora vystřihnutou stranu 10 z občasníku Klokanoviny 3/2017 se správně vyluštěnou tajenkou křížovky společně s vyplněným formulářem. Všechna pole formuláře musí být vyplněna, není-li uvedeno jinak.
Do 9. března 2018 bude výhra odeslána poštou.

 

5) Výhra v soutěži
Výhrou v soutěži se rozumí tablet Samsung v hodnotě 3000 Kč, druhý vylosovaný obdrží tlakoměr v hodnotě 1500 Kč, třetí vylosovaný obdrží pohlcovač pachu LipoAir v hodnotě 95 Kč. Dne 5. 3. 2018 budou výherci za účasti jednatele společnosti Distrimed s.r.o. a členů losovací komise vylosováni.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 

6) Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 81 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a adresu výherce soutěže v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

 

7) Další ustanovení
Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla soutěže. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.stomicke-pomucky.cz, zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Organizátora soutěže. Tato pravidla jsou platná ode dne jejich vyhlášení, tj. od 19. 12. 2017 a účinná ode dne zahájení soutěže, tj. od 20. prosince 2017.

« Zpět